Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΊΟ

Γενική Οδηγία Άρδευσης Νο 19
26 Αυγούστου, 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
26 Αυγούστου, 2019