Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 17025:2000
24 Σεπτεμβρίου, 2019
Αειφορική διαχείριση των ελαιώνων στον Μυλοπόταμο: Από τη θεωρία στην πράξη
26 Σεπτεμβρίου, 2019