Ποια άποψη έχουν οι Οργανώσεις Παραγωγών για τη λειτουργία τους;