Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 17025:2000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
26 Αυγούστου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
26 Αυγούστου, 2019