Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 17025:2000

Xylella Fastidiosa: Ένα επικίνδυνο βακτήριο με καταστροφικές συνέπειες
18 Σεπτεμβρίου, 2019
Γενική οδηγία άρδευσης No 24
26 Σεπτεμβρίου, 2019